Picture of Admin User
ตรวจสอบตารางสอบ และที่นั่งสอบ
by Admin User - Tuesday, 22 October 2019, 3:42 PM
 

วิชาดังต่อไปนี้
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ
061303 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์
061304 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม
061305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ

สามารถตรวจสอบวันเวลาสอบ ห้องสอบ และที่นั่งสอบได้ที่
http://www.etest.nrru.ac.th