หลักจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มุ่นเน้นจริยธรรมผู้บริหาร จริยธรรมของพนักงาน รวมถึงการศึกษากฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21