ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินการ
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์/โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลข ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
C01 ใบเสนอหัวข้อโครงงาน download
C02 ใบประเมินผลการสอบหัวข้อโครงงาน download
C03 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 1 download
C04 ใบประเมินความก้าวหน้าครั้งที่ 2 download
C05 ใบขอสอบโครงงาน (100%) download
C06 ใบประเมินการสอบโครงงาน (100%) download
C07 ใบขอส่งเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ download
C08 ใบประเมินความสมบูรณ์ของเอกสาร download
D01 เอกสาร ใบรับรองการสอบโครงงาน download
D02 แบบฟอร์ม เอกสารรายละเอียดหัวข้อโครงงาน download
D03 ข้อกำหนด การจัดทำเอกสารรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ download
D04 รูปแบบ การจัดทำปกนอก download
D05 รูปแบบ การจัดทำปกใน download
D06 รูปแบบ การเขียนบทคัดย่อภาษาไทย download
รูปแบบ การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ download
D07 ตัวอย่าง สารบัญ download
D08 ตัวอย่าง สารบัญตาราง download
D09 ตัวอย่าง สารบัญภาพ download
D10 รูปแบบการเขียนบทที่ 1 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 1 download
D11 รูปแบบ การเขียนบทที่ 2 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 2 download
D12 รูปแบบ การเขียนบทที่ 3 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 3 download
D13 รูปแบบ การเขียนบทที่ 4 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 4 download
D14 รูปแบบ การเขียนบทที่ 5 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 5 download
D15 ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม download
D16 รูปแบบ การเขียนประวัติผู้จัดทำ download
D17 ตัวอย่าง โปสเตอร์โครงงานนักศึกษา download
D18 บันทึก-การเข้าพบที่ปรึกษา download
D19 สมุดบันทึก-การทำโครงงาน download