ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการดำเนินการ
รายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์/โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ /โครงงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลข ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
C03-1 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ครั้งที่ 1 download
C03-2 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ครั้งที่ 2 download
C04-1 แบบประเมินความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 1 download
C04-2 แบบประเมินความก้าวหน้าโครงงาน ครั้งที่ 2 download
C06 แบบประเมินผลการสอบจบโครงงาน (100%) download
C07 แบบขอส่งเอกสารรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ download
C08 แบบประเมินเอกสารรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ download
D01 ใบรับรองการจัดทำโครงงาน download
D02 แบบฟอร์ม เอกสารรายละเอียดหัวข้อโครงงาน download
D03 รูปแบบ รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ download
D04 รูปแบบ ปกนอก download
D05 รูปแบบ ปกใน download
D06 รูปแบบ บทคัดย่อภาษาไทย download
รูปแบบ บทคัดย่อภาษาอังกฤษ download
D07 ตัวอย่าง สารบัญ download
D08 ตัวอย่าง สารบัญตาราง download
D09 ตัวอย่าง สารบัญภาพ download
D10 รูปแบบการเขียนบทที่ 1 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 1 download
D11 รูปแบบ การเขียนบทที่ 2 download
D12 รูปแบบ การเขียนบทที่ 3 download
ตัวอย่าง การเขียนบทที่ 3 download
D13 รูปแบบ การเขียนบทที่ 4 download
D14 รูปแบบ การเขียนบทที่ 5 download
D15 ตัวอย่างบรรณานุกรม download
D16 ตัวอย่างประวัติผู้จัดทำ download
D17 ตัวอย่าง โปสเตอร์โครงงานนักศึกษา download
D18 รูปแบบ บทความตีพิมพ์ download