ประกาศ

ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายวิชาสัมมนาฯ ปีการศึกษา 2/2566 ภาคปกติ  
ปีการศึกษา 2/2566 ติดตามข่าวประกาศและเอกสารต่างๆ ได้ที่เว็บ E-Learning4 เท่านั้น  
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ คลิก
แบบฟอร์มรายงานหัวข้อสัมมนาและอาจารย์ที่ปรึกษา คลิก
นศ. ตรวจสอบรายชื่อหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน คลิก
แบบสำรวจความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนเพื่อการจัดอบรม คลิก

ตัวอย่างบทคัดย่อโครงงาน ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
ตัวอย่างบทความโครงงาน ปีการศึกษา 2565
ลงประกาศ ณ วันที่ 7 ธ.ค. 2566 / อ.ประภานุช ถีสูงเนิน : ผู้ประกาศ