ประกาศ

ประกาศ!! ข่าวประชาสัมพันธ์ ในรายวิชาโครงงานฯ ปีการศึกษา 1/2565 ภาคปกติ  
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทั้ง 3 หลักสูตร เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
และฟังชี้แจงการใช้งานระบบส่งโปรเจค ตามหมู่เรียนในระบบทะเบียน
ลงประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2565 / อ.ประภานุช ถีสูงเนิน : ผู้ประกาศ